برنامه‌های خاص

تعطیلی 23 فروردین
برنامه‌های خاص: تعطیلی 23 فروردین در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ایلام عروس زاگرس
ترکمن صحرا آشوراده خالدنبی
سرزمین اسب و دوتار، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/01/22 ~ 25
تنگه شیرز تا دره خزینه
ماسال تا اولسبلنگاه
کردستان اورامانات
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/01/22 ~ 25

برنامه‌های خاص: تعطیلی 23 فروردین در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1402/01/22 ~ 24
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/01/22 ~ 24
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/01/22 ~ 25
دریاچه سیاه گاو تا تنگه کافری، اقامتگاه بومگردی موجود 3.5 روزه 1402/01/22 ~ 25
سرزمین اسب و دوتار، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/01/22 ~ 25
سفر به گرندکانیون ایران، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/01/23 ~ 25
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1402/01/23 ~ 25
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/01/23 ~ 25

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلی 23 فروردین
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
اجرای تور
تعطیل

برنامه‌های خاص: تعطیلی 23 فروردین

از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1402/01/22
4,790,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/01/22
3,790,000 تومان

تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP کردستان اورامانات

سفر 3.5 روزه از 1402/01/22
4,990,000 تومان

دریاچه سیاه گاو تا تنگه کافری، اقامتگاه بومگردی ایلام عروس زاگرس

سفر 3.5 روزه از 1402/01/22
4,790,000 تومان

سرزمین اسب و دوتار، هتل، اتوبوس VIP ترکمن صحرا آشوراده خالدنبی

سفر 3.5 روزه از 1402/01/22
4,990,000 تومان

سفر به گرندکانیون ایران، هتل، اتوبوس VIP تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه از 1402/01/23
3,590,000 تومان

از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1402/01/23
4,790,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/01/23
3,790,000 تومان
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!