برنامه‌های خاص

تعطیلی 29 بهمن
برنامه‌های خاص: تعطیلی 29 بهمن در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
بوشهر تا بیشاپور
جزیره هرمز
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار تکمیل 4.5 روزه 1401/11/25 ~ 29
خراسان قدیم خواف تا نشتیفان
خلیج نایبند تا ساحل مُکسّر
خوزستان شوش شوشتر
به وقت موسیقی بومی و قهوه عربی- هتل محدود 3.5 روزه 1401/11/26 ~ 29
طبس کال جنی ازمیغان
کویر ریگ زرین تا اردکان
کویر مصر، سرزمین یوسف
کویر کاراکال فهرج سریزد

برنامه‌های خاص: تعطیلی 29 بهمن در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
چشمان آبی دریا، اتوبوس VIP، اقامتگاه بومگردی تکمیل 4.5 روزه 1401/11/25 ~ 29
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار تکمیل 4.5 روزه 1401/11/25 ~ 29
رویای دریا و نخلستان، هتل، اتوبوس VIP محدود 4.5 روزه 1401/11/25 ~ 29
دیار خورشید و صوفیان، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1401/11/26 ~ 29
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/11/26 ~ 28
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/11/26 ~ 28
به وقت موسیقی بومی و قهوه عربی- هتل محدود 3.5 روزه 1401/11/26 ~ 29
سرزمین نخل و شالیزار اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1401/11/26 ~ 29
ماسوله‌ی کویر تا شهر صد دروازه، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/11/27 ~ 29
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/11/27 ~ 29
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد محدود 2.5 روزه 1401/11/27 ~ 29
از ارگ بافق تا ارگ سریزد، اقامتگاه بومگردی، فولبرد محدود 2.5 روزه 1401/11/27 ~ 29
اقامتگاه بومگردی، اتوبوسVIP، فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/11/27 ~ 29

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلی 29 بهمن
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
22
23
24
25
26
27
28
29
30
اسفند
2
3
4
5
اجرای تور
تعطیل

برنامه‌های خاص: تعطیلی 29 بهمن

چشمان آبی دریا، اتوبوس VIP، اقامتگاه بومگردی خلیج نایبند تا ساحل مُکسّر

سفر 4.5 روزه از 1401/11/25
4,930,000 تومان

جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1401/11/25
4,190,000 تومان

رویای دریا و نخلستان، هتل، اتوبوس VIP بوشهر تا بیشاپور

سفر 4.5 روزه از 1401/11/25
4,950,000 تومان

دیار خورشید و صوفیان، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP خراسان قدیم خواف تا نشتیفان

سفر 3.5 روزه از 1401/11/26
3,290,000 تومان

سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد کویر رویایی مصر

سفر 2.5 روزه از 1401/11/26
2,090,000 تومان

اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد کویر مصر، سرزمین یوسف

سفر 2.5 روزه از 1401/11/26
1,890,000 تومان

به وقت موسیقی بومی و قهوه عربی- هتل خوزستان شوش شوشتر

سفر 3.5 روزه از 1401/11/26
3,790,000 تومان

سرزمین نخل و شالیزار اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP طبس کال جنی ازمیغان

سفر 3.5 روزه از 1401/11/26
3,490,000 تومان

ماسوله‌ی کویر تا شهر صد دروازه، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد قلعه بالا تا رضا آباد

سفر 2.5 روزه از 1401/11/27
2,090,000 تومان

سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد کویر رویایی مصر

سفر 2.5 روزه از 1401/11/27
2,090,000 تومان

اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد کویر مصر، سرزمین یوسف

سفر 2.5 روزه از 1401/11/27
1,890,000 تومان

از ارگ بافق تا ارگ سریزد، اقامتگاه بومگردی، فولبرد کویر کاراکال فهرج سریزد

سفر 2.5 روزه از 1401/11/27
2,190,000 تومان

اقامتگاه بومگردی، اتوبوسVIP، فولبرد کویر ریگ زرین تا اردکان

سفر 2.5 روزه از 1401/11/27
2,295,000 تومان
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!