تورهای چند روزه داخلی

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشارهای لرستان
گیسوان آبی، هتل، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
آبشارهای گلستان
نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
بهشت گمشده تا آبشار تامرادی
خنکای بهشت، هتل، اتوبوس VIP تکمیل 3.5 روزه 1402/03/11 ~ 14
تبریز جلفا کندوان
جنگل ابر تا آبشار مجن
فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
دالامپر قره کلیسا تا دریاچه ارومیه
از کلیسای سیاه تا آبشار سوله دوکل محدود 3.5 روزه 1402/03/11 ~ 14
رفتینگ زاینده رود
اتوبوس VIP، فولبرد موجود 1.5 روزه 1402/03/18 ~ 19
اتوبوس VIP، فولبرد موجود 1.5 روزه 1402/04/01 ~ 02
شلماش تا کانی گراوان
بانه تا تخت سلیمان، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/03/11 ~ 14
کردستان اورامانات
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/03/10 ~ 13
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/03/12 ~ 15
ییلاقات خلخال
بیا بریم رود، هتل چوبی، اتوبوسVIP تکمیل 2.5 روزه 1402/03/12 ~ 14

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/03/10 ~ 13
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی محدود 3.5 روزه 1402/03/10 ~ 13
خنکای بهشت، هتل، اتوبوس VIP تکمیل 3.5 روزه 1402/03/11 ~ 14
از کلیسای سیاه تا آبشار سوله دوکل محدود 3.5 روزه 1402/03/11 ~ 14
از ارگ عالیشاه تا قلعه بابک، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/03/11 ~ 14
بانه تا تخت سلیمان، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/03/11 ~ 14
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی (گروه دوم) محدود 3.5 روزه 1402/03/12 ~ 15
بیا بریم رود، هتل چوبی، اتوبوسVIP تکمیل 2.5 روزه 1402/03/12 ~ 14
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/03/12 ~ 15
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی تکمیل 3.5 روزه 1402/03/12 ~ 15
گیسوان آبی، هتل، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/03/17 ~ 19
اتوبوس VIP، فولبرد موجود 1.5 روزه 1402/03/18 ~ 19
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1402/03/24 ~ 26
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/03/24 ~ 26
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی (گروه دوم) موجود 3.5 روزه 1402/03/30 ~ 02
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1402/03/31 ~ 02
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/03/31 ~ 02
اتوبوس VIP، فولبرد موجود 1.5 روزه 1402/04/01 ~ 02

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
تیر
2
اجرای تور
تعطیل

تورهای چند روزه داخلی

تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP کردستان اورامانات

سفر 3.5 روزه از 1402/03/10
5,790,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1402/03/10
5,950,000 تومان

خنکای بهشت، هتل، اتوبوس VIP بهشت گمشده تا آبشار تامرادی

سفر 3.5 روزه از 1402/03/11
5,890,000 تومان

از کلیسای سیاه تا آبشار سوله دوکل دالامپر قره کلیسا تا دریاچه ارومیه

سفر 3.5 روزه از 1402/03/11
6,950,000 تومان

از ارگ عالیشاه تا قلعه بابک، هتل، اتوبوس VIP تبریز جلفا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1402/03/11
5,590,000 تومان

بانه تا تخت سلیمان، هتل، اتوبوس VIP شلماش تا کانی گراوان

سفر 3.5 روزه از 1402/03/11
5,950,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی (گروه دوم) نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1402/03/12
5,950,000 تومان

بیا بریم رود، هتل چوبی، اتوبوسVIP ییلاقات خلخال

سفر 2.5 روزه از 1402/03/12
3,650,000 تومان

تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP کردستان اورامانات

سفر 3.5 روزه از 1402/03/12
5,790,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1402/03/12
5,950,000 تومان

گیسوان آبی، هتل، اتوبوس VIP آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1402/03/13
3,790,000 تومان

نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1402/03/13
4,290,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/03/13
4,250,000 تومان

فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP جنگل ابر تا آبشار مجن

سفر 2.5 روزه از 1402/03/13
3,750,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/03/17
4,150,000 تومان

اتوبوس VIP، فولبرد رفتینگ زاینده رود

سفر 1.5 روزه از 1402/03/18
1,890,000 تومان

از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1402/03/24
4,290,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/03/24
4,150,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی (گروه دوم) نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1402/03/30
5,950,000 تومان

از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1402/03/31
4,150,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/03/31
4,150,000 تومان

اتوبوس VIP، فولبرد رفتینگ زاینده رود

سفر 1.5 روزه از 1402/04/01
1,890,000 تومان
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!